Pudelko dentystyczne

Co rozumiemy przez skrzynk? dentystyczne Lub nak?adk? na z?by!

Nazwa Dental Boxes ma wiele nazw, na przyk?ad: tacka na bity, pude?ko Ortho, pude?ko na protezy, tacka na protezy, pude?ko do czyszczenia z?bów itp.

Jaki jest po?ytek ze skrzynki dentystycznej?

Dental Box jest przeznaczony do przechowywania, transportu i/lub czyszczenia protez z?bowych, ochraniaczy, aparatów ortodontycznych, ko?cówek szlifierskich, ko?cówek sportowych na tacy. W zale?no?ci od typu lub typu, Dental Box mo?e by? u?ywany do czyszczenia protez, aparatów na bezdech, sportowych ochraniaczy na z?by itp. Do czyszczenia mi?dzy innymi protez, szyn, aparatów ortodontycznych nale?y to zrobi? w k?pieli czyszcz?cej lub wannie dentystycznej. Pude?ka dentystyczne doskonale si? do tego nadaj?, poniewa? s? wykonane z twardego plastiku i zosta?y specjalnie do tego stworzone. Ponadto s? tanie w zakupie, bardzo trwa?e i ?atwe w utrzymaniu czysto?ci. Te nak?adki dentystyczne s? równie? dost?pne w wielu kszta?tach i kolorach, wi?c ka?dy znajdzie co? dla siebie. Te skrzynki na protezy s? przeznaczone do przechowywania, czyszczenia lub bezpiecznego transportu (transportu) protezy/w?dzid?a/zamek ortodontycznych itp.

Istniej? ró?ne rodzaje pojemników do przechowywania wyjmowanego ustnika/protezy, a mianowicie: tacka z lu?nym wieczkiem, tacka z wk?adem (sitkiem) i wieczkiem, skrzynka w kszta?cie muszli. Przy codziennym czyszczeniu mi?dzy innymi protez przydaje si? mie? w tacy sitko do p?ukania, tutaj protezy mo?na wyp?uka? bez wy?lizgni?cia si? lub wypadni?cia z r?k i powa?nego uszkodzenia lub z?amania. Jest to równie? najbardziej higieniczny sposób czyszczenia protez, oczywi?cie obejmuje to równie? aparaty ortodontyczne, sportowe ochraniacze na z?by, szyny itp.

Do czego jeszcze s?u?y skrzynka dentystyczna?

Protezy powinny by? przechowywane co noc w pojemniku (najlepiej w otwartym pude?ku lub z otworami wentylacyjnymi) w standardowym miejscu w domu, pod r?k?! Ponadto przed zdj?ciem protezy ma to na celu zapewnienie ustom czasu na regeneracj? podczas nocnego odpoczynku. Zaleca si? codzienne czyszczenie protezy (lub podobnego wyjmowanego ustnika)… oczywi?cie w tym samym czasie nale?y czy?ci? nak?adk?. Sportowiec nosz?cy sportowy ochraniacz na z?by ma specjaln? tack? orto z otworami wentylacyjnymi. W przypadku sportowych ustników ludzie cz?sto zapominaj? o ich czyszczeniu, co mo?e mie? powa?ne konsekwencje dla flory jamy ustnej. Równie? w tej grupie sportowy ochraniacz na z?by i pude?ko do przechowywania/transportu powinny by? odpowiednio wyczyszczone po u?yciu.

U?ywaj wy??cznie ?rodków czyszcz?cych, które zosta?y opracowane specjalnie do wyjmowanych ustników lub protez i NIE u?ywaj ?adnego rodzaju ?rodków czyszcz?cych. Je?li ustnik lub proteza s? mocno zabrudzone, mo?na rozwa?y? umieszczenie ich w urz?dzeniu ultrad?wi?kowym (myjka ultrad?wi?kowa). Dzi?ki tej technice czyszczenia fale ultrad?wi?kowe (wibracje mini-kulek, które tworz? miliony ma?ych p?cherzyków powietrza) zapewniaj? dok?adne usuni?cie kawy, herbaty, tytoniu, kamienia i innych cz?stek brudu.

Dla tych, którzy chc? troch? wi?cej uwagi po?wi?ci? czystej, ?wie?ej i zdrowej florze jamy ustnej, zalecamy spryskanie ustnika przed u?yciem sprayem Dental Spray (dost?pny w naszym sklepie internetowym).