Zly oddech

Nie?wie?y oddech lub cuchn?cy oddech

Dobry lub z?y smak w ustach nie oznacza nie?wie?ego oddechu. Kto? mo?e chwilowo wyczu? zapach z ust, na przyk?ad podczas jedzenia pikantnych potraw, picia alkoholu lub palenia. Ale kto? z cuchn?cym powietrzem zawsze pachnie z ust. Przyczyna ma niewiele lub nic wspólnego z tym, co jesz lub pijesz. G?ównymi winowajcami s? choroby z?bów lub dzi?se?, obecno?? bakterii i resztek jedzenia w jamie ustnej. Bakterie wytwarzaj? siark?, która ma nieprzyjemny zapach. Aby zdiagnozowa? cuchn?cy oddech, wymagana jest diagnoza dentysty lub higienistki stomatologicznej. Ta forma nie?wie?ego oddechu dotyka oko?o jednej na siedem osób. Cuchn?cy zapach nie ust?puje samoistnie iw wi?kszo?ci przypadków mo?na go wyleczy?.

Co powoduje nie?wie?y oddech i co mo?esz z tym zrobi??

Jedzenie, napoje i palenie

Na przyk?ad ka?dy, kto jad? czosnek, cebul? lub zio?a, pi? alkohol lub pali?, mo?e oddycha? nieprzyjemnym powietrzem. Ten zapach jest tymczasowy i mo?na go zapobiec lub zamaskowa?.

Rozwi?zanie:

Aby unikn?? nieprzyjemnego zapachu, nie nale?y u?ywa? produktów. Aby tymczasowo zamaskowa? nieprzyjemne zapachy, mo?esz co? zje?? lub wypi?, na przyk?ad gum? do ?ucia bez cukru lub umy? z?by orze?wiaj?c? past? do z?bów.

Zapalenie z?bów lub dzi?se?

Zapalenie z?ba lub dzi?se? jest cz?sto przyczyn? nie?wie?ego oddechu. Bakterie zapalne wytwarzaj? nieprzyjemny zapach siarki. Niew?a?ciwe usuni?cie p?ytki naz?bnej na i mi?dzy z?bami nie tylko zwi?kszy ryzyko ubytków, ale równie? stan zapalny dzi?se?. Nieusuni?ta p?ytka naz?bna mo?e stwardnie? i zwapni? do kamienia naz?bnego. Nowa p?ytka ?atwo przylega do kamienia naz?bnego, co mo?e powodowa? coraz wi?ksze zapalenie dzi?se?. Bakterie mi?dzy z?bami mog? równie? powodowa? nieprzyjemny zapach siarki.

Rozwi?zanie:

Stomatolog mo?e wyleczy? zapalenie z?ba za pomoc? leczenia kana?owego. Mo?esz zapobiega? chorobom dzi?se?, myj?c z?by past? z fluorem dwa razy dziennie przez dwie minuty. Ponadto raz dziennie czy?? przestrzenie mi?dzy z?bami szczoteczkami, nici? dentystyczn? lub wyka?aczkami. Popro? swojego dentyst? lub higienistk? dentystyczn? o dobr? instrukcj? szczotkowania. Mo?esz równie? potrzebowa? dok?adnego czyszczenia z?bów przez dentyst? lub higienistk? dentystyczn?.

Bakterie z ty?u j?zyka

Bakterie i resztki jedzenia (nalot z j?zyka) s? obecne na tylnej cz??ci j?zyka. Bakterie wytwarzaj? siark?, która ma nieprzyjemny zapach. Ostre j?zyki cz??ciej pozostawiaj? resztki jedzenia ni? g?adkie j?zyki. U kogo? z szorstkim j?zykiem jest wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e na j?zyku pojawi si? nalot, a tym samym cuchn?cy oddech. Starsi ludzie maj? wi?kszy zasi?g j?zykowy ni? m?odzi ludzie.

Rozwi?zanie: 

Codziennie czy?? j?zyk za pomoc? ?rodka do czyszczenia j?zyka. Zdejmij pow?ok? z j?zyka z j?zyka oko?o pi?? razy. Zeskroba? ca?? szeroko?? j?zyka, tj. W ?rodku oraz po lewej i prawej stronie j?zyka. Im dalej cofniesz si? do j?zyka, tym wi?cej mo?esz usun??. Myj j?zyk dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Badania pokazuj?, ?e czyszczenie j?zyka za pomoc? czy?cika do j?zyka jest skuteczniejsze ni? za pomoc? szczoteczki do z?bów. Czy czyszczenie j?zyka daje niewystarczaj?ce rezultaty? Wtedy wymagana jest dodatkowa opieka. Czasami, oprócz czyszczenia j?zyka, mo?e by? konieczne zwalczanie bakterii powoduj?cych nie?wie?y oddech za pomoc? p?ynu do p?ukania ust, p?ukania gard?a i / lub sprayu do ust. P?yny do czyszczenia j?zyka, p?yny do p?ukania ust, p?ukanki do gard?a i spraye do ust s? dost?pne bez recepty.

Jak u?ywa? czy?cika do j?zyka lub skrobaczki?

Jak najdalej wysuwaj j?zyk z ust.

Umie?? czy?cik do j?zyka z ty?u j?zyka tak daleko, jak to mo?liwe. Przy?ó? si?? do skrobaka i doci?nij j?zyk p?asko. Upewnij si?, ?e czy?cik do j?zyka ma dobry kontakt z j?zykiem. Na pocz?tku w tym momencie b?dziesz si? krztusi?. Cz?ste robienie tego nauczy Ci? ustawiania odkurzacza, aby zminimalizowa? reakcj? na knebel.

Powoli wci?gnij czy?cik do j?zyka do przodu do ust.

Czy?ci? myjk? pod bie??c? wod?.

Powtórz procedur? oko?o pi?? razy.

Dobrze wyp?ucz usta wod?.

Oczy?? i wysusz ?rodek do czyszczenia j?zyka i zachowaj go do nast?pnego u?ycia.

Sucho?? w ustach

Nie?wie?y oddech jest powszechny u osób z sucho?ci? w ustach. Sucho?? w ustach mo?e by? spowodowana zbyt ma?? produkcj? ?liny lub oddychaniem przez usta. Efektem ubocznym niektórych leków jest sucho?? w ustach.

Rozwi?zanie:

Id? do dentysty lub higienistki stomatologicznej z objawami sucho?ci w ustach. Twój lekarz udzieli Ci porady dostosowanej do Twoich potrzeb, aby maksymalnie ograniczy? Twoje skargi. Je?li masz sucho?? w ustach, zaleca si? regularne picie wody.

Wybierz gum? bez cukru

Umie?? czy?cik do j?zyka z ty?u j?zyka tak daleko, jak to mo?liwe

Inne przyczyny nie?wie?ego oddechu

Czasami procesy chemiczne we krwi powoduj?, ?e powietrze z p?uc ma nieprzyjemny zapach. Kto? wtedy pachnie zarówno z nosa, jak i ust. Nie?wie?y oddech mo?e równie? wyst?pi? przy doskona?ej higienie jamy ustnej. Przyczyn? mo?e by? zapalenie gard?a lub zatok przynosowych. Konieczna jest wtedy ocena przez laryngologa. Wiele osób uwa?a, ?e ??z ?o??dka wydobywa si? nieprzyjemny zapach. Ale to prawie nigdy.

Rozwi?zanie:

Skonsultuj si? ze swoim dentyst? lub higienistk? dentystyczn? w celu uzyskania porady. Potrafi okre?li? zapach twojego oddechu i okre?li?, czy konieczne jest skierowanie do lekarza ogólnego lub specjalisty.

Co nie pomaga w walce z cuchn?cym powietrzem?

Nie mo?esz pozby? si? cuchn?cego zapachu ?wie?ymi cukierkami, gum? do ?ucia czy sprayami. Pozostawiaj? tylko przyjemny mi?towy posmak. Ze wzgl?du na smak czujesz, ?e twój oddech jest ?wie?y, ale to uczucie jest myl?ce. Od?wie?enie ust mo?e tylko cz??ciowo zatuszowa? nie?wie?y oddech i zwykle tylko na kilka minut. Nie pomaga te? w cz?stszym i mocniejszym szczotkowaniu. Nie pomagaj? te? p?yny do p?ukania ust, które nie s? specjalnie zaprojektowane do zwalczania nie?wie?ego oddechu.

Wskazówki dotycz?ce ?wie?ego oddechu

Dbanie o z?by, dzi?s?a i j?zyk jest wa?ne, aby zapobiega? nie?wie?emu oddechowi lub go zwalcza?.

Myj z?by past? z fluorem dwa razy dziennie.

Czy?? równie? przestrzenie mi?dzy z?bami raz dziennie nici? dentystyczn?, wyka?aczkami lub szczoteczkami.

Je?li masz du?o nalotu na j?zyku, u?ywaj skrobaczki do j?zyka dwa razy dziennie, prawdopodobnie razem z p?ynem do p?ukania ust, gard?em lub sprayem do ust.

Regularnie odwiedzaj dentyst? lub higienistk? dentystyczn? na kontrole. W razie potrzeby dok?adnie oczy?ci z?by lub wyleczy zaka?ony z?b.

Przesta? pali?.

Zastrzega si? mo?liwo?? wyst?pienia b??dów w sk?adzie i druku

Og?oszenia na tej stronie s? publikowane przez Gebitreinigen.nl wy??cznie w celach informacyjnych. Nie wykonujemy zabiegów, nie konsultujemy si? z problemami zdrowotnymi i / lub zawsze zwracamy si? do specjalisty.

?ród?a: Silver Cross, Ivory Cross, FBTO, Interpolis, VGZ, Ohra, Achmea, ASR, CZ, DSW, Menzis.