Aanbieding

Fluoride Gel

  Levertijd:ca 1 tot 2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

De nieuw NATUURLIJKE FLUORIDE-GEL biedt u dagelijkse cariës bescherming en remineraliseerd de tanden voor een nog sterker tandglazuur, op PUUR plantaardige basis.

Deze Fluoride-Gel is zonder toevoeging van twijfelachtig additieven.

Door de lage dosering met natuurlijke fluoride kunnen kinderen en volwassenen genieten van een optimale bescherming van de tanden en kiezen tegen cariës.

 • Inhoud tube á 25 ml

Voordelen:

 • Natuurlijke ingrediënten 
 • Vrij van giftige zware metalen 
 • Ideaal voor kinderen, zwangere en zogende moeders 
 • Optimale bescherming tegen gaatjes 
 • Versterkt het tandglazuur 
 • Bescherming tegen gevoelige tandhalsen 
 • 1 x dagelijks gebruiken 
 • Aangename smaak 
 • 500 PPM* (natuurlijke Fluoride Gel) *(parts per million)
 • GEBITREINIGEN heeft een fluoride gel welke bij dagelijks gebruikt bescherming biedt voor de tanden en kiezen. Het glazuur op de tanden en kiezen wordt hierdoor versterkt en zorgt voor een betere bescherming van het gebit en voorkomt cariës (gaatjes).  Natuurlijke Fluoride Gel voor alle leeftijden!

  Is fluoride welke op een kunstmatige manier geproduceerd wordt schadelijk? De meningen hierover zijn verdeeld… wel staat vast dat kunstmatige fluoride niet geschikt is voor o.a. jonge kinderen en zwangere vrouwen.

  Onze Fluoride Gel heeft een soortgelijke consistentie en werking als een kunstmatig geproduceerd fluoride gel. Het verschil met onze Fluoride Gel is dat deze een volkomen natuurlijk product is met 100% planten extract als ingrediënt waardoor deze niet schadelijk is voor de gezondheid. Onze Fluoride Gel is daarom geschikt voor alle leeftijden (van jong tot oud), zwangere vrouwen en zogende moeders. Bij regelmatig gebruik kunnen de tanden door de natuurlijke fluoride tegen demineralisatie en cariës worden beschermd.

  Algemene toepassing en gebruiksaanwijzing:

  Na het tanden poetsen een kleine hoeveelheid (druppeltje/erwt grootte) op een schone vinger of ‘zachte’ tandenborstel opbrengen, vervolgens lichtjes inmasseren op de tanden, nadien de mond niet spoelen. Voor het beste resultaat, aanbrengen voor het slapen gaan, zodat het middel de hele nacht kan inwerken. Het gebruik van een tandpasta of mondwater met kunstmatige fluoride is niet meer nodig!

  Inhoudstoffen

  Sorbitol, Aqua, Glycerin, Xylitol, Algin, Betaine, Aroma, Sodium Fluoride, Mentha Piperita Oil, Sodium Chloride, Limonene*, Linalool. *Onderdeel van etherische oliën


  BIT CLEANING has a fluoride gel which, when used daily, offers protection for the teeth. The enamel on the teeth is strengthened and provides better protection for the teeth and prevents caries (cavities).   The new NATURAL FLUORIDE GEL offers you daily caries protection and remineralises the teeth for an even stronger tooth enamel, on a PURE vegetable basis. This Fluoride Gel is without the addition of questionable additives. Due to the low dosage with natural fluoride, children and adults can enjoy optimal protection of the teeth and molars against caries. Content tube of 25 ml Advantages: Natural ingredients, Free of toxic heavy metals, Ideal for children, pregnant and nursing mothers, Optimal protection against cavities, Strengthens the tooth enamel, Protection against sensitive tooth necks, 500 PPM * (natural Fluoride Gel) * (parts per million).

  Natural Fluoride Gel for all ages! Is fluoride artificially produced harmful? Opinions about this are divided ... it is certain that artificial fluoride is not suitable for young children and pregnant women. Our Fluoride Gel has a similar consistency and effect to an artificially produced fluoride gel. The difference with our Fluoride Gel is that it is a completely natural product with 100% plant extract as an ingredient so that it is not harmful to health. Our Fluoride Gel is therefore suitable for all ages (from young to old), pregnant women and nursing mothers. When used regularly, the teeth can be protected against demineralization and caries by the natural fluoride. General application and directions for use:

  After brushing your teeth, apply a small amount (droplet / pea size) to a clean finger or "soft" toothbrush, then gently massage into the teeth, do not rinse the mouth afterwards. For best results, apply before going to sleep to allow it to work throughout the night. The use of toothpaste or mouthwash with artificial fluoride is no longer necessary! Ingredients

  Sorbitol, Aqua, Glycerin, Xylitol, Algin, Betaine, Aroma, Sodium Fluoride, Mentha Piperita Oil, Sodium Chloride, Limonene *, Linalool. * Part of essential oils


  BIT CLEANING enthält ein Fluoridgel, das bei täglicher Anwendung die Zähne schützt. Der Zahnschmelz ist gestärkt und schützt die Zähne besser und beugt Karies (Hohlräumen) vor.   Das neue NATURAL FLUORIDE-GEL bietet Ihnen täglichen Kariesschutz und remineralisiert die Zähne für einen noch stärkeren Zahnschmelz auf PURE-Gemüsebasis. Dieses Fluoridgel enthält keine fragwürdigen Zusätze. Aufgrund der geringen Dosierung mit natürlichem Fluorid können Kinder und Erwachsene die Zähne und Backenzähne optimal vor Karies schützen. Inhaltsröhrchen mit 25 ml Vorteile: Natürliche Inhaltsstoffe, frei von giftigen Schwermetallen, Ideal für Kinder, schwangere und stillende Mütter, Optimaler Schutz gegen Karies, Stärkung des Zahnschmelzes, Schutz gegen empfindliche Zahnhälse, 500 ppm * (natürliches Fluoridgel) * (Teile) pro Million).

  Natürliches Fluorid Gel für alle Altersgruppen! Ist künstlich hergestelltes Fluorid schädlich? Die Meinungen darüber sind geteilt ... es ist sicher, dass künstliches Fluorid nicht für kleine Kinder und schwangere Frauen geeignet ist. Unser Fluoridgel hat eine ähnliche Konsistenz und Wirkung wie ein künstlich hergestelltes Fluoridgel. Der Unterschied zu unserem Fluoridgel besteht darin, dass es ein völlig natürliches Produkt mit 100% Pflanzenextrakt als Inhaltsstoff ist, so dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Unser Fluoridgel ist daher für alle Altersgruppen (von jung bis alt), schwangere Frauen und stillende Mütter geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung können die Zähne durch das natürliche Fluorid vor Demineralisierung und Karies geschützt werden. Allgemeine Anwendung und Gebrauchsanweisung:

  Tragen Sie nach dem Zähneputzen eine kleine Menge (Tröpfchen- / Erbsengröße) auf einen sauberen Finger oder eine "weiche" Zahnbürste auf, massieren Sie sie dann sanft in die Zähne ein und spülen Sie den Mund danach nicht aus. Für beste Ergebnisse vor dem Schlafengehen auftragen, damit es die ganze Nacht über wirkt. Die Verwendung einer Zahnpasta oder eines Mundwassers mit künstlichem Fluorid ist nicht mehr erforderlich! Zutaten

  Sorbit, Aqua, Glycerin, Xylit, Algin, Betain, Aroma, Natriumfluorid, Mentha Piperita-Öl, Natriumchlorid, Limonen *, Linalool. * Teil der ätherischen Öle


  BIT CLEANING contient un gel fluoré qui, lorsqu'il est utilisé quotidiennement, protège les dents. L'émail sur les dents est renforcé et offre une meilleure protection des dents et prévient les caries (caries).   Le nouveau GEL FLUORURE NATUREL vous offre une protection quotidienne contre les caries et reminéralise les dents pour un émail dentaire encore plus fort, à base végétale PURE. Ce gel fluoré est sans ajout d'additifs douteux. En raison de la faible dose de fluorure naturel, les enfants et les adultes peuvent bénéficier d'une protection optimale des dents et des molaires contre les caries. Contenu du tube de 25 ml Avantages: Ingrédients naturels, Sans métaux lourds toxiques, Idéal pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, Protection optimale contre les caries, Renforce l'émail des dents, Protection contre les collets sensibles, 500 PPM * (Gel Fluorure Naturel) * (pièces par million).

  Gel de fluor naturel pour tous les âges! Le fluorure produit artificiellement est-il nocif? Les avis à ce sujet sont partagés ... il est certain que le fluorure artificiel ne convient pas aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. Notre gel fluoré a une consistance et un effet similaires à ceux d'un gel fluoré produit artificiellement. La différence avec notre gel fluoré est qu'il s'agit d'un produit entièrement naturel avec 100% d'extrait végétal comme ingrédient afin qu'il ne soit pas nocif pour la santé. Notre Gel Fluoride convient donc à tous les âges (des plus jeunes aux moins jeunes), aux femmes enceintes et allaitantes. Lorsqu'elles sont utilisées régulièrement, les dents peuvent être protégées contre la déminéralisation et les caries grâce au fluorure naturel. Application générale et mode d'emploi:

  Après vous être brossé les dents, appliquez une petite quantité (de la taille d'une goutte / petit pois) sur un doigt propre ou une brosse à dents "douce", puis massez doucement les dents, ne rincez pas la bouche par la suite. Pour de meilleurs résultats, appliquez avant de vous coucher pour lui permettre de fonctionner toute la nuit. L'utilisation d'un dentifrice ou d'un bain de bouche avec du fluor artificiel n'est plus nécessaire! Ingrédients

  Sorbitol, Aqua, Glycérine, Xylitol, Algin, Bétaïne, Arôme, Fluorure de Sodium, Huile de Mentha Piperita, Chlorure de Sodium, Limonène *, Linalol. * Fait partie d'huiles essentielles


  BIT CLEANING tiene un gel de flúor que, cuando se usa a diario, ofrece protección para los dientes. El esmalte de los dientes se fortalece y proporciona una mejor protección para los dientes y previene la caries (caries).   El nuevo GEL DE FLUORURO NATURAL le ofrece protección diaria contra la caries y remineraliza los dientes para un esmalte dental aún más fuerte, sobre una base vegetal PURA. Este gel de fluoruro no tiene la adición de aditivos cuestionables. Debido a la baja dosificación con flúor natural, los niños y adultos pueden disfrutar de una protección óptima de los dientes y molares contra la caries. Tubo de contenido de 25 ml Ventajas: Ingredientes naturales, Libre de metales pesados ​​tóxicos, Ideal para niños, mujeres embarazadas y lactantes, Protección óptima contra caries, Fortalece el esmalte dental, Protección contra cuellos dentales sensibles, 500 PPM * (Gel de fluoruro natural) * (partes por millón).

  ¡Gel de fluoruro natural para todas las edades! ¿El fluoruro producido artificialmente es dañino? Las opiniones sobre esto están divididas ... es cierto que el fluoruro artificial no es adecuado para niños pequeños y mujeres embarazadas. Nuestro gel de fluoruro tiene una consistencia y un efecto similares a los de un gel de fluoruro producido artificialmente. La diferencia con nuestro Gel Fluoruro es que es un producto completamente natural con extracto 100% vegetal como ingrediente para que no sea perjudicial para la salud. Por lo tanto, nuestro gel de fluoruro es adecuado para todas las edades (desde jóvenes hasta mayores), mujeres embarazadas y madres lactantes. Cuando se usa con regularidad, los dientes pueden protegerse contra la desmineralización y la caries por el fluoruro natural. Aplicación general e instrucciones de uso:

  Después de cepillarse los dientes, aplique una pequeña cantidad (del tamaño de una gota / guisante) en un dedo limpio o un cepillo de dientes "suave", luego masajee suavemente los dientes, no enjuague la boca después. Para obtener mejores resultados, aplíquelo antes de irse a dormir para permitir que actúe durante la noche. ¡Ya no es necesario el uso de pasta de dientes o enjuague bucal con fluoruro artificial! Ingredientes

  Sorbitol, agua, glicerina, xilitol, algina, betaína, aroma, fluoruro de sodio, aceite de mentha piperita, cloruro de sodio, limoneno *, linalol. * Parte de aceites esenciales


  BIT CLEANING zawiera żel z fluorem, który stosowany codziennie zapewnia ochronę zębów. Szkliwo na zębach jest wzmocnione i zapewnia lepszą ochronę zębów oraz zapobiega próchnicy (próchnicy).   Nowy NATURALNY ŻEL FLUOROWY zapewnia codzienną ochronę przed próchnicą i remineralizuje zęby, zapewniając jeszcze mocniejsze szkliwo zębów na CZYSTEJ roślinnej bazie. Ten żel fluorowy nie zawiera dodatku wątpliwych dodatków. Dzięki niskiej dawce naturalnego fluoru dzieci i dorośli mogą cieszyć się optymalną ochroną zębów i zębów trzonowych przed próchnicą. Zawartość tubki 25 ml Zalety: Naturalne składniki, Nie zawiera toksycznych metali ciężkich, Idealny dla dzieci, matek w ciąży i karmiących, Optymalna ochrona przed próchnicą, Wzmacnia szkliwo zębów, Ochrona przed wrażliwymi szyjkami zębów, 500 PPM * (naturalny żel z fluorem) * (części na milion).

  Naturalny żel z fluorem dla wszystkich grup wiekowych! Czy sztucznie wytwarzany fluor jest szkodliwy? Zdania na ten temat są podzielone… pewne jest, że sztuczny fluor nie jest odpowiedni dla małych dzieci i kobiet w ciąży. Nasz żel fluorkowy ma podobną konsystencję i działanie do sztucznie wytworzonego żelu fluorkowego. Różnica w stosunku do naszego żelu fluorkowego polega na tym, że jest to całkowicie naturalny produkt ze 100% ekstraktem roślinnym jako składnikiem, dzięki czemu nie jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego nasz żel fluorowy jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych (od młodych do starszych), kobiet w ciąży i matek karmiących. Przy regularnym stosowaniu naturalny fluor chroni zęby przed demineralizacją i próchnicą. Ogólne zastosowanie i sposób użycia:

  Po umyciu zębów nanieś niewielką ilość (wielkości kropelki / groszku) na czysty palec lub „miękką” szczoteczkę, następnie delikatnie wmasuj w zęby, nie płucz ust. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, aplikuj przed snem, aby działał przez całą noc. Stosowanie pasty do zębów lub płynu do płukania ust ze sztucznym fluorem nie jest już konieczne! Składniki

  Sorbitol, Aqua, Gliceryna, Ksylitol, Algin, Betaina, Aromat, Fluorek Sodu, Olejek Mentha Piperita, Chlorek Sodu, Limonen *, Linalool. * Część olejków eterycznych


  BIT CLEANING, günlük kullanıldığında dişler için koruma sağlayan bir florür jeline sahiptir. Bu, dişler üzerindeki mineyi güçlendirir ve dişler için daha iyi koruma sağlar ve çürükleri (boşlukları) önler.   Yeni DOĞAL FLORÜR JEL size günlük çürük koruması sağlar ve SAF sebze bazında daha güçlü bir diş minesi için dişleri remineralize eder. Bu Florür Jel, şüpheli katkı maddeleri içermez. Doğal florür ile düşük dozaj sayesinde çocuklar ve yetişkinler dişlerin ve azı dişlerinin çürüklere karşı en iyi şekilde korunmasının keyfini çıkarabilir. 25 ml'lik içerik tüpü Avantajları: Doğal içerikler, Toksik ağır metaller içermez, Çocuklar, hamile ve emziren anneler için ideal, Çürüklere karşı optimum koruma, Diş minesini güçlendirir, Hassas diş boyunlarına karşı koruma, 500 PPM * (doğal Florür Jel) * (parçalar milyon başına).

  Her yaş için Doğal Florür Jel! Florür yapay olarak üretilmiş zararlı mı? Bu konudaki görüşler ikiye bölünmüş durumda… Yapay florürün küçük çocuklar ve hamile kadınlar için uygun olmadığı kesin. Florür Jelimiz, yapay olarak üretilmiş bir florür jele benzer bir kıvama ve etkiye sahiptir. Florür Jelimizin farkı, içeriğinde% 100 bitki özü bulunan tamamen doğal bir ürün olması ve böylece sağlığa zararlı olmamasıdır. Florür Jelimiz bu nedenle her yaştan (gençten yaşlıya), hamile kadınlar ve emziren anneler için uygundur. Düzenli kullanıldığında dişler doğal florür sayesinde demineralizasyona ve çürüklere karşı korunabilir. Genel uygulama ve kullanım talimatları:

  Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, temiz parmağa veya "yumuşak" diş fırçasına az miktarda (damla / bezelye büyüklüğünde) uygulayın, ardından dişlere nazikçe masaj yapın, sonrasında ağzınızı çalkalamayın. En iyi sonuçlar için, gece boyunca çalışmasına izin vermek için uyumadan önce uygulayın. Yapay florürlü diş macunu veya gargara kullanımına artık gerek yoktur! Malzemeler

  Sorbitol, Aqua, Gliserin, Xylitol, Algin, Betaine, Aroma, Sodyum Florür, Mentha Piperita Yağı, Sodyum Klorür, Limonen *, Linalool. * Uçucu yağların bir parçası