Koop meer... betaal minder!

Voordeel SET

Nu slechts
  Levertijd:ca 1 tot 2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Dit product is ook verkrijgbaar bij uw tandarts, orthodontist, mondhygiënist, tandprotheticus of bij de betere apotheken en drogisterijen.

Kunstgebitreiniger: snel, hygiënisch, grondig en 100% veilig schoonmaken van de gebitsprothese; het reinigen van een kunstgebit was nog nooit zo eenvoudig! Het reinigings poeder heeft een fijne mintsmaak en is speciaal geschikt voor gebruik in de mini ultrasoon apparaat. De 14 zakjes poeder is voldoende voor 3½ maand!

Het Reinigingspoeder wordt aanbevolen door tandartsen, tandprothetici en tandtechnici.

Inhoud voordeel set:

 • 1 mini ultrasoon apparaat (reinigt d.m.v. microvibraties)
 • 1 klein borsteltje
 • 14 zakjes reinigings poeder

Eenvoudig reinigen van:

 • Bitje (sport, mra-apneu, snurk, knars, orthodontie)
 • Partiële gebitsprothese
 • Gedeeltelijk kunstgebit
 • Flexibele tandprothese (thermoplast)
 • Opzetstuk tandenborstel
 • Beugel (uitneembaar)
 • Tand prothese (kunstgebit)

Het reinigings poeder verwijdert aanslag en verkleuringen (koffie, thee, rode wijn, nicotine, tandsteen) van de tand-prothese. Het reinigings poeder is chloorvrij en bleekt het prothese kunststof niet, tast ook de weekmaker niet aan zodat de gebitsprothese (kunstgebit) flexibel blijft. Let op: alleen voor uitwendig gebruik.

Mini ultrasoon apparaat voor het schoonmaken en reinigen van een gebitsprothese. Het reinigingspoeder reinigt grondig een kunstgebit, sportbitje, apneu beugel, knarsplaatje, orthodontische beugel, flexibele prothese.  Kunstgebitreiniger: Het ultieme gebits-prothese reinigings apparaat:

In de mini ultrasonic met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke tandprothese binnen de korste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen (koffie, thee, rode wijn) hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans. Het bijpassende reinigings poeder tast de weekmaker in het kunstgebit niet aan zoals de meeste andere gebitsprothese reinigings middelen wel doen.

Reinigings poeder (met mintsmaak):

Het poeder is ideaal in combinatie met de ultrasonic (kunstgebitreiniger). Het reinigings poeder verwijderd aanslag, verkleuringen, is chloorvrij en bleekt de tand prothese kunststof niet, bovendien tast het de weekmaker in het kunstgebit niet aan waardoor de tandprothese flexibel blijft.

De unieke samenstelling van het poeder zorgt (door het actieve zuurstof) dat deze een week lang aktief blijft. Het poeder houdt dus een week lang zijn werking terwijl andere reinigings producten slechts een paar minuten zijn kracht behouden!

bestanddelen reinigings poeder: Mint Flavor, Sodium Citrate, Potassium Bisuiphate, Potassium Peroxymonosulfate, Magensium Carbonate, Trisodium Salt of citric Acid, Potassium Sulfate.

Specificatie:

 • inhoud verpakking: ultrasonic apparaat, mini borstel, 14 zakjes á 7 gram
 • afmeting doosje: H 8 x B 9½ x D 8½ cm
 • totaal gewicht: 320 gram

Gebruik:

Voor een optimale verzorging van de gebitsprothese, dagelijks 10 tot 15 minuten, zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing.

Handleiding:

Voordat u voor het eerst het product gaat gebruiken, verwijzen wij u graag eerst door naar onze uitgebreide gebruiksaanwijzing, deze treft u aan op onze website onder de button 'GEBRUIKSAANWIJZINGEN'. De mini ultrasoon apparaat (prothesereiniger) is volledig draadloos en werkt op 2-AA baterijen (niet meegeleverd).


Mini ultrasonic device for cleaning and cleaning a dental prosthesis. The cleaning powder thoroughly cleans dentures, sports mouthguards, apnea braces, grinding plates, orthodontic braces, flexible prosthesis.  The ultimate prosthesis cleaning device: In the mini ultrasonic with its approx. 17,000 vibrations per minute, every prosthesis is cleaned in the shortest time, even tartar, nicotine and other discolourations (coffee, tea, red wine) have no appearance in the mini ultrasonic opportunity. The matching cleaning powder does not affect the plasticizer in the prosthesis like most other prosthesis cleaning products do. Cleaning powder (with mint flavor): The powder is ideal in combination with the ultrasonic. The cleaning powder removes deposits, discolorations, is chlorine-free and does not bleach the prosthesis plastic, moreover it does not affect the plasticizer in the prosthesis, so that it remains flexible. The unique composition of the powder ensures (due to the active oxygen) that it remains active for a week. The powder therefore lasts for a week while other cleaning products only retain its power for a few minutes! cleaning powder ingredients: Mint Flavor, Sodium Citrate, Potassium Bisuiphate, Potassium Peroxymonosulfate, Magensium Carbonate, Trisodium Salt or citric Acid, Potassium Sulfate. 

Easy cleaning of: Mouthpiece (sports, mra apnea, snore, grind, orthodontics), Partial denture, Partial denture, Flexible denture (thermoplastic), Toothbrush attachment, Bracket (removable), Denture (denture). The cleaning powder removes deposits and discolorations (coffee, tea, red wine, nicotine, tartar). The cleaning powder is chlorine-free and does not bleach the prosthesis plastic, nor does it affect the plasticizer so that the prosthesis (dentures) remains flexible. Note: for external use only. This product is also available from your dentist, orthodontist, dental hygienist, dental prosthetist or the better pharmacies and drugstores.


Mini-Ultraschallgerät zum Reinigen und Reinigen einer Zahnprothese. Das Reinigungspulver reinigt Zahnersatz, Sportmundschutz, Apnoe-Zahnspangen, Schleifplatten, kieferorthopädische Zahnspangen und flexible Prothesen gründlich.  Das ultimative Prothesenreinigungsgerät: Beim Mini-Ultraschall mit ca. 17.000 Vibrationen pro Minute wird jede Prothese in kürzester Zeit gereinigt, auch Zahnstein, Nikotin und andere Verfärbungen (Kaffee, Tee, Rotwein) treten im Mini-Ultraschall nicht auf Gelegenheit. Das passende Reinigungspulver wirkt sich nicht wie die meisten anderen Prothesenreinigungsprodukte auf den Weichmacher in der Prothese aus. Reinigungspulver (mit Minzgeschmack): Das Pulver ist ideal in Kombination mit dem Ultraschall. Das Reinigungspulver entfernt Ablagerungen, Verfärbungen, ist chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff nicht, wirkt sich außerdem nicht auf den Weichmacher in der Prothese aus, so dass er flexibel bleibt. Die einzigartige Zusammensetzung des Pulvers stellt (aufgrund des aktiven Sauerstoffs) sicher, dass es eine Woche lang aktiv bleibt. Das Pulver hält daher eine Woche, während andere Reinigungsmittel nur wenige Minuten ihre Kraft behalten! Inhaltsstoffe des Reinigungspulvers: Minzgeschmack, Natriumcitrat, Kaliumbisuiphat, Kaliumperoxymonosulfat, Magensiumcarbonat, Trinatriumsalz oder Zitronensäure, Kaliumsulfat.

Einfache Reinigung von: Mundstück (Sport, Mra-Apnoe, Schnarchen, Schleifen, Kieferorthopädie), Teilprothese, Teilprothese, Flexible Prothese (Thermoplast), Zahnbürstenbefestigung, Halterung (abnehmbar), Prothese (Prothese). Das Reinigungspulver entfernt Ablagerungen und Verfärbungen (Kaffee, Tee, Rotwein, Nikotin, Zahnstein). Das Reinigungspulver ist chlorfrei und bleicht weder den Kunststoff der Prothese noch den Weichmacher, so dass die Prothese (Prothese) flexibel bleibt. Hinweis: Nur zur äußerlichen Anwendung. Dieses Produkt ist auch bei Ihrem Zahnarzt, Kieferorthopäden, Zahnhygieniker, Zahnprothetiker oder in den besseren Apotheken und Drogerien erhältlich.


Mini appareil à ultrasons pour nettoyer et nettoyer une prothèse dentaire. La poudre de nettoyage nettoie en profondeur les prothèses dentaires, les mors de sport, les orthèses d'apnée, les plaques de meulage, les orthèses orthodontiques, les prothèses flexibles.  Le dispositif de nettoyage de prothèse ultime: dans le mini ultrasons avec ses environ 17000 vibrations par minute, chaque prothèse est nettoyée dans les plus brefs délais, même le tartre, la nicotine et autres décolorations (café, thé, vin rouge) n'ont aucune apparence dans le mini ultrasons opportunité. La poudre de nettoyage correspondante n'affecte pas le plastifiant dans la prothèse comme le font la plupart des autres produits de nettoyage de prothèse. Poudre de nettoyage (avec saveur de menthe): La poudre est idéale en combinaison avec les ultrasons. La poudre de nettoyage élimine les dépôts, la décoloration, est sans chlore et ne blanchit pas le plastique de la prothèse, et elle n'affecte pas le plastifiant de la prothèse, de sorte qu'elle reste flexible. La composition unique de la poudre garantit (grâce à l'oxygène actif) qu'elle reste active pendant une semaine. La poudre dure donc une semaine alors que les autres produits d'entretien ne conservent sa puissance que quelques minutes! ingrédients de la poudre de nettoyage: arôme de menthe, citrate de sodium, bisuiphate de potassium, peroxymonosulfate de potassium, carbonate de magnésium, sel trisodique ou acide citrique, sulfate de potassium.

Nettoyage facile de: Embout buccal (sports, apnée mra, ronflement, grind, orthodontie), Prothèse partielle, Prothèse partielle, Prothèse flexible (thermoplastique), Brosse à dents, Bracket (amovible), Prothèse (prothèse). La poudre nettoyante élimine les dépôts et décolorations (café, thé, vin rouge, nicotine, tartre). La poudre de nettoyage est sans chlore et ne blanchit pas le plastique de la prothèse, ni n'affecte le plastifiant, de sorte que la prothèse (prothèse dentaire) reste flexible. Remarque: pour usage externe uniquement. Ce produit est également disponible chez votre dentiste, orthodontiste, hygiéniste dentaire, prothésiste dentaire ou dans les meilleures pharmacies et drogueries.


Minidispositivo ultrasónico para limpiar y limpiar una prótesis dental. El polvo limpiador limpia a fondo dentaduras postizas, protectores bucales deportivos, aparatos de apnea, placas de esmerilado, aparatos de ortodoncia, prótesis flexibles.El dispositivo de limpieza de prótesis definitivo: en el mini ultrasónico con sus aproximadamente 17.000 vibraciones por minuto, cada prótesis se limpia en el menor tiempo posible, incluso el sarro, la nicotina y otras decoloraciones (café, té, vino tinto) no aparecen en el mini oportunidad. El polvo de limpieza correspondiente no afecta el plastificante de la prótesis como lo hacen la mayoría de los demás productos de limpieza de prótesis. Polvo limpiador (con sabor a menta): El polvo es ideal en combinación con el ultrasónico. El polvo limpiador elimina depósitos, decoloraciones, no tiene cloro y no blanquea el plástico de la prótesis, además, no afecta al plastificante de la prótesis, por lo que permanece flexible. La composición única del polvo asegura (debido al oxígeno activo) que permanece activo durante una semana. Por lo tanto, el polvo dura una semana, mientras que otros productos de limpieza solo conservan su poder durante unos minutos. Ingredientes del polvo de limpieza: saborizante de menta, citrato de sodio, bisuifato de potasio, peroximonosulfato de potasio, carbonato de magnesio, sal trisódica o ácido cítrico, sulfato de potasio.

Fácil limpieza de: boquilla (deportes, apnea mra, ronquido, molienda, ortodoncia), dentadura parcial, dentadura parcial, dentadura flexible (termoplástico), accesorio para cepillo de dientes, soporte (removible), dentadura postiza (dentadura postiza). El polvo limpiador elimina depósitos y decoloraciones (café, té, vino tinto, nicotina, sarro). El polvo limpiador no tiene cloro y no blanquea el plástico de la prótesis, ni afecta al plastificante, por lo que la prótesis (dentaduras) permanece flexible. Nota: solo para uso externo. Este producto también está disponible en su dentista, ortodoncista, higienista dental, protésico dental o mejores farmacias y droguerías.


Mini ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia i czyszczenia protezy dentystycznej. Proszek do czyszczenia dokładnie czyści protezy zębowe, sportowe ochraniacze na zęby, aparaty na bezdech, płytki szlifierskie, aparaty ortodontyczne, protezy elastyczne.   Najlepsze urządzenie do czyszczenia protezy: w mini ultradźwięku z ok. 17 000 wibracji na minutę, każda proteza jest czyszczona w najkrótszym czasie, nawet kamień nazębny, nikotyna i inne przebarwienia (kawa, herbata, czerwone wino) nie pojawiają się w mini ultradźwiękowej możliwości. Odpowiedni proszek do czyszczenia nie wpływa na plastyfikator protezy, tak jak robi to większość innych produktów do czyszczenia protez. Proszek czyszczący (o smaku miętowym): Proszek jest idealny w połączeniu z ultradźwiękami. Proszek czyszczący usuwa osady, przebarwienia, nie zawiera chloru i nie powoduje wybielania plastiku protezy, ponadto nie oddziałuje na plastyfikator protezy, dzięki czemu pozostaje ona elastyczna. Unikalny skład pudru zapewnia (dzięki aktywnemu tlenowi) utrzymanie aktywności przez tydzień. Dzięki temu proszek wystarcza na tydzień, podczas gdy inne środki czyszczące zachowują swoją moc tylko przez kilka minut! składniki proszku do czyszczenia: Aromat miętowy, Cytrynian sodu, Wodorofosforan potasu, Peroksymonosiarczan potasu, Węglan magnezu, Sól trójsodowa lub kwas cytrynowy, Siarczan potasu.

Łatwe czyszczenie: ustnika (sport, bezdech, chrapanie, grind, ortodoncja), protezy częściowe, protezy częściowe, protezy elastyczne (termoplastyczne), mocowanie szczoteczki do zębów, wspornik (wyjmowany), proteza (proteza). Proszek do czyszczenia usuwa osady i przebarwienia (kawa, herbata, czerwone wino, nikotyna, kamień nazębny). Proszek do czyszczenia nie zawiera chloru i nie powoduje wybielania plastiku protezy, ani nie działa na plastyfikator, dzięki czemu proteza (protezy) pozostaje elastyczna. Uwaga: tylko do użytku zewnętrznego. Ten produkt jest również dostępny u dentysty, ortodonty, higienistki dentystycznej, protetyka dentystycznego lub w lepszych aptekach i drogeriach.


Diş protezini temizlemek ve temizlemek için mini ultrasonik cihaz. Temizleme tozu protezleri, spor ağızlıklarını, apne tellerini, taşlama plakalarını, ortodontik telleri, esnek protezleri derinlemesine temizler.  Nihai protez temizleme cihazı: Dakikada yaklaşık 17.000 titreşim ile mini ultrasonikte her protez en kısa sürede temizlenir, tartar, nikotin ve diğer renklenmeler (kahve, çay, kırmızı şarap) bile mini ultrasonikte görünmez. fırsat. Eşleşen temizleme tozu, diğer çoğu protez temizleme ürününün yaptığı gibi protezdeki plastikleştiriciyi etkilemez. Temizleme tozu (nane aromalı): Toz, ultrasonik ile kombinasyon halinde idealdir. Temizleme tozu tortuları, renk bozulmalarını giderir, klor içermez ve protez plastiğini ağartmaz, ayrıca protezdeki plastikleştiriciyi etkilemez, böylece esnek kalır. Tozun benzersiz bileşimi (aktif oksijen sayesinde) bir hafta boyunca aktif kalmasını sağlar. Bu nedenle toz bir hafta dayanırken, diğer temizlik ürünleri gücünü yalnızca birkaç dakika korur! temizlik tozu bileşenleri: Nane Aroması, Sodyum Sitrat, Potasyum Bisuifat, Potasyum Peroksimonosülfat, Magensiyum Karbonat, Trisodyum Tuzu veya sitrik Asit, Potasyum Sülfat.

Kolay temizlik: Ağızlık (spor, mra apnesi, horlama, öğütme, ortodonti), Kısmi protez, Kısmi protez, Esnek protez (termoplastik), Diş fırçası eki, Braket (çıkarılabilir), Protez (protez). Temizleme tozu tortuları ve renk değişimlerini (kahve, çay, kırmızı şarap, nikotin, tartar) giderir. Temizleme tozu klor içermez ve protez plastiğini ağartmaz, plastikleştiriciyi etkilemez, böylece protez (protezler) esnek kalır. Not: sadece harici kullanım içindir. Bu ürün ayrıca diş hekiminizden, ortodontistinizden, diş sağlığı uzmanınızdan, diş protezcinizden veya daha iyi eczanelerden ve eczanelerden temin edilebilir.